PRODUCT SEARCH
line-ok
ЕЗИЦИ
line-ok
line-ok

Правни въпроси и поверителност

HOME ПРАВНИ ВЪПРОСИ И ПОВЕРИТЕЛНОСТ
1. ПОВЕРИТЕЛНОСТ НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ

Личните данни, получени от Валерий СиМ Груп АД наричан на кратко ТЪРГОВЕЦА при регистрацията, ще бъдат използвани единствено и само с цел обслужване на Получателите, включващо приемане и изпълнение на поръчки и връзка с Получателите в случай на възникнали проблеми, свързани с поръчката, осигуряване на гаранционно обслужване на предлаганите продукти и изпращане на брошури, известия и съобщения

ТЪРГОВЕЦА може без съгласието на Получателите да събира други данни (IP адрес, време на посещение, място, от което е достъпна Интернет страницата, име и версия на уеб-браузъра, операционна система, включително и други параметри), предоставени от уеббраузъра, чрез който е осъществен достъпът на Интернет страницата www.valerii.com

Тези данни могат да бъдат използвани от ТЪРГОВЕЦА за подобряване на Услугите, предоставяни на Получателите или със статистически цели. Данните няма да бъдат предоставяни под никаква форма на трети лица, които не са обвързани с постигането на гореописаните цели, или използвани за цели, различни от гореописаните.

Регистрацията може да бъде закрита по всяко време по молба на Получателя.

Получателят има право по всяко време и при спазване разпоредбата на следващото изречение да се противопостави на събирането на лични данни и да изиска тяхното изтриване, като по този начин Получателят оттегля съгласието си по отношение на настоящите Общи условия и се отказва от всякакви права, описани в него, без по-нататъшно задължение от всяка страна към другата и/или без която и да е от страните да отговаря за каквито и да било нанесени вреди към другата. Получателят не може да оттегли съгласието си, докато е налице висящо договорно правоотношение или докато не изплати всички дължими по договор суми към ТЪРГОВЕЦА

Лична информация за физическо лице:

Име, Фамилия
Точен адрес за доставка
Телефон за контакт
Имейл адрес


Лична информация за физическо лице:

Наименование на юридическото лице Данни за юридическото лице – седалище, ДДСИН Точен адрес за доставка Телефон за контакт Имейл адрес

ТЪРГОВЕЦЪТ гарантира на своите Получатели/клиенти конфиденциалността на предоставената информация и лични данни. Последните няма да бъдат използвани, предоставяни или довеждани до знанието на трети лица извън случаите и при условията, посочени в настоящите Общи условия и приложимото законодателство. ТЪРГОВЕЦЪТ защитава личните данни на получателя, станали му известни при попълване на електронната форма за извършване на заявление за покупка, като това задължение отпада в случай, че получателят е предоставил неверни данни.

Всички данни които се изискват при плащане с банкова карта, се въвеждат единствено в банковата система на Райфайзен банк и ТЪРГОВЕЦЪТ няма достъп до тях.

При отказ от Получателя да предостави личните си данни, той няма да може да се възползва от стоките и услугите, предлагани в електронния магазин.

2. СИГУРНОСТ НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ

Получателят носи пълна отговорност относно опазването на потребителските имена и пароли, както и за действията на трети лица със същите. При съмнение за неправомерен и неоторизиран достъп, откраднати или изгубени име и/или парола, Получателят следва да уведоми ТЪРГОВЕЦЪТ незабавно с цел прекъсване на достъпа до личната информация.

ТЪРГОВЕЦЪТ осигурява високо ниво на защита на информацията при ползване на услугите на сайта чрез криптиране.

Получателят се задължава да поддържа актуална личната си информация и да нанесе своевременно промени относно смяна на адрес, телефонен номер, електронна поща. ТЪРГОВЕЦЪТ не носи отговорност за недоставени поръчки, поради неактуална информация и повторното им изпращане се поема от Получателя

3. ОБРАБОТКА НА ЛИЧНИ ДАННИ /Клауза, съгласно Регламент (ЕС) 2016/679 за защита на личните данни/

За Валерий СиМ Груп АД поверителността на личната информация e с висок приоритет. Чрез привеждането на дейността си в съответствие с Общия Регламент за защита на данните (GDPR), в сила от 25.05.2018 год., Валерий СиМ Груп АД гарантира, че личните данни на клиентите се обработват с информираното им съгласие и във връзка с целта на предоставянето им. В качеството на администратор и обработващ лични данни, Валерий СиМ Груп АД се задължава да спазва приложимото законодателство в областта на личните данни и Общия Регламент за защита на личните данни (GDPR). Целите, за изпълнение на които Валерий СиМ Груп АД може да обработва и съхранява данни на Клиента са:

  • Изпълнение на договорни отношения за продажба и доставка на стоки;
  • Изпращане на информационни бюлетини, промоции, новини, актуални предложения и брошури;
  • Получаване на специални оферти и предложения;
  • Проучвания и анализи на потребителските предпочитания за маркетингови цели.

Обработването и съхранението на предоставените лични данни е за периода, в който се изпълняват целите. В съответствие с GDPR, Клиентът има право да поиска коригиране, промяна, актуализиране или изтриване на предоставените данни.

Правни въпроси и поверителност
Joint Sealant Calculator
line-ok
Width (mm) Depth (mm) Length (mm) Product Packaging Type